Skocz do zawartości

 •  
 • Mini kompendium
 • MimeTeX
 • Regulamin

Zdjęcie
        LICEUM        

Usuwanie rekurencji • Nie możesz napisać tematu
 • Zaloguj się aby odpowiedzieć
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 Mariusz M

Mariusz M

  Wielki Analityk

 • Użytkownik
 • Redaktor
 • 877 postów
403
Instruktor II
 • Płeć:Mężczyzna

Napisano 07.12.2016 - 13:30

Na podstawie pseudokodu Cormena (Algorithms unklocked , Introduction to algorithms) napisałem kody sortowania

 

W sortowaniu przez scalanie Cormen używa wartowników oraz dwóch tablic pomocniczych

Udało mi się usunąć wartowników i jedną z tablic pomocniczych

jednak została mi rekurencja

program sort;
uses crt;
const maxT=2500;
type tablica=array[1..maxT]of real;

procedure merge(var A:tablica;p,q,r:integer);
var n1,n2,i,j,k:integer;
      B:tablica;
begin
    n1:=q-p+1;
    n2:=r-q;
    for i:=p to r do
        B[i-p+1]:=A[i];
    i:=1;
    j:=n1+1;
    k:=p;
    while((i<=n1)and(j<=n1+n2)) do
    begin
        if(B[i]<=B[j]) then
        begin
        A[k]:=B[i];
        i:=i+1;
        end
        else
        begin
        A[k]:=B[j];
        j:=j+1;
        end;
        k:=k+1;
    end;
    while(i<=n1) do
    begin
        A[k]:=B[i];
        i:=i+1;
        k:=k+1;
    end;
    while(j<=n1+n2) do
    begin
        A[k]:=B[j];
        j:=j+1;
        k:=k+1;
    end;
end;

procedure mergesort(var A:tablica;p,r:integer);
var q:integer;
begin
    if(p<r) then
    begin
        q:=(p+r) div  2;
        mergesort(A,p,q);
        mergesort(A,q+1,r);
        merge(A,p,q,r);
    end;
end;

var k,n,p,q:integer;
A:tablica;
esc:char;

begin
    clrscr;
    repeat
        writeln('Podaj rozmiar tablicy');
        readln(n);
        randomize;
        for k:=1 to n do
        begin
            p:=(1-2*random(2))*random(10);
            q:=1+random(10);
            A[k]:=(p/q);
        end;
        for k:=1 to n do
            write(A[k]:1:10,' ');
        writeln;
        writeln;
        mergesort(A,1,n);
        for k:=1 to n do
            write(A[k]:1:10,' ');
        writeln;
        writeln;
        esc:=readkey;
    until esc=#27;
end.

 
program sort;
uses crt;
const maxT=2500;
type tablica=array[1..maxT]of real;

procedure heapify(var A:tablica;i,heapsize:integer);
var l,r,largest:integer;
      temp:real;
begin
    l:=2*i;
    r:=2*i+1;
    if((l<=heapsize)and(A[l]>A[i])) then
            largest:=l
    else
            largest:=i;
    if((r<=heapsize)and(A[r]>A[largest])) then
            largest:=r;
    if(largest<>i) then
        begin
            temp:=A[i];
            A[i]:=A[largest];
            A[largest]:=temp;
            heapify(A,largest,heapsize);
        end;
end;

procedure buildheap(var A:tablica;len:integer);
var i:integer;
begin
    for i:=len div 2 downto 1 do
        heapify(A,i,len);
end;


procedure heapsort(var A:tablica;len:integer);
var i,heapsize:integer;
      temp:real;
begin
    buildheap(A,len);
    heapsize:=len;
    for i:=len downto 2 do
    begin
        temp:=A[1];
        A[1]:=A[i];
        A[i]:=temp;
        heapsize:=heapsize-1;
        heapify(A,1,heapsize);
    end;
end;

var k,n,p,q:integer;
A:tablica;
esc:char;

begin
    clrscr;
    repeat
        writeln('Podaj rozmiar tablicy');
        readln(n);
        randomize;
        for k:=1 to n do
        begin
            p:=(1-2*random(2))*random(10);
            q:=1+random(10);
            A[k]:=(p/q);
        end;
        for k:=1 to n do
            write(A[k]:1:10,' ');
        writeln;
        writeln;
        heapsort(A,n);
        for k:=1 to n do
            write(A[k]:1:10,' ');
        writeln;
        writeln;
        esc:=readkey;
    until esc=#27;
end.

 

QuickSort  z przykładów Borland Pascala

uses crt;
const maxT=2500;
type tablica=array[1..maxT]of real;

procedure quickSort(var A:tablica;l,r:integer);
var i,j:integer;
  x,y:real;
begin
 i:=l;
 j:=r;
 x:=A[(l+r)div 2];
 repeat
  while(A[i]<x) do i:=i+1;
  while(x<A[j]) do j:=j-1;
  if(i<=j) then
  begin
   y:=a[i];
   a[i]:=a[j];
   a[j]:=y;
   i:=i+1;
   j:=j-1;
  end;
 until(i>j);
 if(l<j) then quickSort(A,l,j);
 if(i<r) then quickSort(A,i,r);  
end;

var k,n,p,q:integer;
A:tablica;
esc:char;

begin
    clrscr;
    repeat
        writeln('Podaj rozmiar tablicy');
        readln(n);
        randomize;
        for k:=1 to n do
        begin
            p:=(1-2*random(2))*random(10);
            q:=1+random(10);
            A[k]:=(p/q);
        end;
        for k:=1 to n do
            write(A[k]:1:10,' ');
        writeln;
        writeln;
        quickSort(A,1,n);
        for k:=1 to n do
            write(A[k]:1:10,' ');
        writeln;
        writeln;
        esc:=readkey;
    until esc=#27;
end.

Użytkownik Mariusz M edytował ten post 11.03.2017 - 15:00

 • 0

Afroman

  Kombinator

 • Użytkownik
3
 • Płeć:Kobieta

Napisano 25.09.2011 - 17:55