Skocz do zawartości

 •  
 • Mini kompendium
 • MimeTeX
 • Regulamin

Zdjęcie
        STUDIA        

Test wielokrotnego wyboru, szeroko pojęta fizyka. • Nie możesz napisać tematu
 • Zaloguj się aby odpowiedzieć
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 Dariusz Wójtowicz

Dariusz Wójtowicz

  Nowicjusz

 • Użytkownik
 • 1 postów
0
Neutralny

Napisano 13.06.2014 - 10:31

Dla fizyków pewnie będzie to banał więc będę wdzięczny (i cały mój rok informatyków) za rozwiązanie ;)
 

Należy zaznaczyć poprawne odpowiedzi.

 

 

Ilorazową skalę pomiarową tworzy się w ten sposób, że

 1. jeden punkt skali jest dany w sposób naturalny przez przyporządkowanie przejawowi zerowemu 0Q wartości liczbowej zero,

 2. Przejaw zerowy jest dobrany arbitralnie,

 3. drugi punkt skali ustala się arbitralnie przyjmując jednostkę miary 1Q i przyporządkowując jej wartość liczbową jeden,

 4. za wartość liczbową przejawu q przyjmuje się współczynnik krotności tego przejawu względem jednostki 1Q .

 5. jednostka miary jest dana w sposób naturalny.

 

 1. Specyfikacja modelu matematycznego winna:

  1. Określać materiał, z którego wykonany jest obiekt,

  2. Określać wielkości wejściowe;

  3. Określać funkcję modelu,

  4. Umożliwiać dokładny opis zachowania się obiektu,

  5. Określać przyczyny powstawania zakłóceń,


 

 1. Piłeczka o masie 50g została rzucona pionowo w dół i uderzyła o podłoże z prędkością 40m/s a następnie odbiła się z prędkością 30m/s. Czas kontaktu piłeczki z podłożem w czasie odbicia wynosił 0,2s.

 1. Prędkość piłeczki po odbiciu była mniejsza ponieważ część energii kinetycznej rozproszyła się podczas odbicia.

 2. Zmiana pędu piłeczki podczas odbicia wynosiła 0,5kg.m/s.

 3. Zmiana pędu piłeczki podczas odbicia wynosiła 3,5kg.m/s.

 4. Piłka nie mogła się odbić w ten sposób, gdyż po odbiciu prędkość piłki powinna wynosić 40m/s.

 5. Średnia siła z jaką piłka działała na podłoże podczas zderzenia wynosiła 17,5N.


 

 1. Siły prostopadła do przesunięcia masy poruszającej się z prędkością v:

  1. Wykonuje pracę

  2. Powoduje zakrzywienie trajektorii ruchu;

  3. Powoduje wzrost prędkości liniowej;

  4. Nie wykonuje pracy;

  5. Nie ma wpływu na ruch,


 

 1. Amplituda drgań wymuszonych oscylatora zależy od :

  1. Dobroci oscylatora,

  2. Częstotliwości kołowej siły wymuszającej;

  3. Wartości składowej stałej siły wymuszającej,

  4. Różnicy częstości własnej i częstości wymuszającej;

  5. Amplitudy siły wymuszającej.


 


 

 1. Wskaż poprawne informacje dotyczące fali stojącej.

 1. Fala stojąca powstaje wówczas gdy prędkość rozchodzenie się fali zmaleje do zera.

 2. Fala stojąca powstaje w wyniku nałożenia się fal o identycznych amplitudach.

 3. Fala stojąca powstaje w wyniku nałożenia się przeciwbieżnych fal spójnych.

 4. Fala stojąca ma różne amplitudy w różnych miejscach.

 5. W fali stojącej drgania w obszarach międzywęzłowych są zgodne w fazie.


 

 1. Zjawisko załamania fali:

 1. występuje na granicy ośrodków.

 2. jest spowodowane różną częstotliwością fali w różnych ośrodkach.

 3. jest spowodowane różną prędkością rozchodzenia się fali w różnych ośrodkach.

 4. zachodzi wyłącznie dla fal poprzecznych.

 5. nie może zachodzić równocześnie z odbiciem.


 

 1. W przypadku , gdy fala natrafi na przeszkodę :

 1. zawsze obserwujemy odbicie i dyfrakcję.

 2. dyfrakcja jest obserwowana tylko wówczas gdy długość fali jest dużo większa od wymiarów przeszkody.

 3. dyfrakcja jest obserwowana tylko wówczas gdy długość fali jest porównywalna z wymiarami przeszkody

 4. dyfrakcji towarzyszy interferencja.

 5. zmienia się częstotliwość fali na skutek dyfrakcji.


 

 1. Opór właściwy metali :

  1. Jest stały,

  2. Rośnie ze wzrostem temperatury;

  3. Maleje ze wzrostem temperatury,

  4. Zależy od metalu,

  5. maleje z temperaturą, gdyż wzrasta liczba nośników.


 


 

 1. Liniowe widma emisyjne gazów:

 1. są dowodem, że atomy składają się z jądra i elektronów.

 2. są dowodem, że atomy mają dyskretne poziomy energetyczne.

 3. są dowodem, że w atomach elektrony i jadra przyciągają się.

 4. są dowodem, że jądra mają dużo większą masę niż elektrony.

 5. powstają w wyniku zmniejszania energii atomów.


 

 1. Energia Fermiego to:

  1. energia najwyższego stanu zapełnionego w temperaturze T = 0 K,

  2. średnia energia elektronów swobodnych w półprzewodniku samoistnym

  3. energia potrzebna do zaobserwowania efektu fotoelektrycznego,

  4. energia potrzebna do wywołania reakcji jądrowej;

  5. energia potrzebna do podwójnej jonizacji atomu,


 


 

 1. Dioda świecąca emituje fotony:

  1. O energii zależnej od prądu płynącego przez złącze,

  2. W wyniku rekombinacji par dziura-elektron,

  3. O energii zbliżonej do energii Fermiego;

  4. O natężeniu proporcjonalnym do prądu złącza;

  5. O energii zbliżonej do szerokości pasma wzbronionego.


 

  1.  

 1. Do uzyskania akcji laserowej niezbędne jest:

  1. Wytworzenie antyboltzmannowskiego rozkładu obsadzeń,

  2. Umieszczenie ośrodka w silnym polu elektromagnetycznym,

  3. Przepuszczenie wiązki przez rezonator mikrofalowy,

  4. Separacja atomów wzbudzonych

  5. Wytworzenie optycznego sprzężenia zwrotnego.

 2. W półprzewodniku domieszkowanym atomami z piątej grupy układu okresowego:

  1. Zwiększa się liczba dziur,

  2. Zwiększa się liczba elektronów;

  3. Pojawiają się poziomy akceptorowe tuż powyżej pasma walencyjnego;

  4. Pojawiają się poziomy donorowe tuż poniżej pasma przewodnictwa;

  5. Energia jonizacji domieszki jest bardzo mała.


 

 1. Dlaczego rzadko obserwuje się emisję wymuszoną?

  1. Łatwo zachodzi w obszarze mikrofalowym , ale do obserwacji potrzeba specjalnego oprzyrządowania;

  2. Wymaga zaistnienia inwersji obsadzeń,

  3. Obsadzenie górnego poziomu dla przejść optycznych jest zaniedbywalnie małe;

  4. Prawdopodobieństwo emisji wymuszonej jest mniejsze od prawdopodobieństwa emisji spontanicznej.

  5. Niezbędne jest dostarczenie spójnych fotonów dla rozpoczęcia emisji


 


 


 


 

 

 

 


 • 0

Afroman

  Kombinator

 • Użytkownik
3
 • Płeć:Kobieta

Napisano 25.09.2011 - 17:55