Skocz do zawartości

 •  
 • Mini kompendium
 • MimeTeX
 • Regulamin

Działy matematyczne


Subfora

Algebra


 1. Równania i nierówności, procenty,
 2. Teoria liczb,
 3. Liczby zespolone,
 4. Algebra liniowa,
 5. Algebra abstrakcyjna

Dział poświęcony takim pojęciom, jak m.in.: równanie z niewiadomą, układ równań algebraicznych, równania stopnia pierwszego (liniowe), równania stopnia drugiego (kwadratowe), równania stopnia trzeciego i czwartego, równania stopnia n-tego, metoda wyznaczników i podstawiania, funkcja liniowa, funkcja kwadratowa, funkcja wymierna, funkcja potęgowa, wykładnicza, logarytmiczna, funkcje trygonometryczne, największy wspólny dzielnik NWD, najmniejsza wspólna wielokrotność NWW, podzielność liczb i rozkład na czynniki, twierdzenie Fermata, liczby pierwsze, bliźniacze, złożone, algorytm Euklidesa, płaszczyzna zespolona, działania na liczbach zespolonych, moduł i argument liczby zespolonej, postać algebraiczna i trygonometryczna, liczba sprzężona, wzór de Moivre'a, macierz: kwadratowa, diagonalna, jednostkowa, zerowa, symetryczna, odwrotna, transponowana, dodawanie i mnożenie macierzy , iloczyn tensorowy (w sensie Kroneckera), iloczyn Cauchy'ego, wyznacznik macierzy, metoda Sarrusa, rozwinięcie Laplace’a, minor, osobliwość, nieosobliwość, rząd macierzy, wzory Cramera, twierdzenie Kroneckera-Capellego, metoda eliminacji Gaussa-Jordana.

 • 10476 tematów
 • 21928 odpowiedzi
Liczby pierwsze

Analiza matematyczna


 1. Funkcje,
 2. Ciągi wektorowe i liczbowe, szeregi,
 3. Rachunek różniczkowy,
 4. Rachunek całkowy,
 5. Rachunek wektorowy,
 6. Analiza wyższa

Dział poświęcony takim pojęciom, jak m.in.: wykres funkcji, miejsca zerowe, funkcje rosnące, malejące i okresowe, różnowartościowość funkcji, funkcja odwrotna do danej, przesunięcia i przekształcenia symetryczne wykresów funkcji, funkcja liniowa: funkcja liniowa jednej zmiennej i jej wykres, współczynnik kątowy prostej, funkcja kwadratowa: ogólna postać trójmianu kwadratowego, postać kanoniczna, pierwiastek trójmianu, rozkład na czynniki, wzory Viete'a, własności ciągu arytmetycznego i geometrycznego, wyraz ogólny i suma wyrazów ciągu, zbieżność ciągu, rozwinięcie dziesiętne okresowe, dowodzenie twierdzeń za pomocą indukcji matematycznej, monotoniczność ciągu arytmetycznego i geometrycznego, szeregi, zbieżność i rozbieżność szeregów, granica i ciągłoś, granica niewłaściwa funkcji, iloraz różnicowy, definicja Heinego, definicja Cauchy'ego, własność Darboux, twierdzenie Weierstrassa, pochodna w punkcie, pochodna cząstkowa, warunek konieczny i wystarczający istnienia ekstremum, minimum i maksimum funkcji, reguła de l'Hospitala, wyrażenia nieoznaczone, asymptoty, wklęsłość i wypukłość, punkt przegięcia, badanie przebiegu zmienności, twierdzenie Lagrange'a, twierdzenie Taylora (o wartości średniej), twierdzenie Rolle'a, twierdzenie Fermata

 • 12696 tematów
 • 25050 odpowiedzi
Granica ciągu o wyrazie ogó...

Geometria


 1. Planimetria i przekształcenia geometryczne,
 2. Stereometria,
 3. Geometria analityczna i geometria różniczkowa na płaszczyźnie i w przestrzeni,
 4. Trygonometria płaska

Dział poświęcony takim pojęciom, jak m.in.: odcinek, łamana, półprosta, prosta, koło, okrąg, figury ograniczone, nieograniczone, wpisane i opisane na okręgu, kąty i wielokąty, wektory, iloczyn skalarny, trójkąt, cechy przystawania i podobieństwa trójkątów, związki w trójkącie, czworokąt, kwadrat, prostokąt, romb, deltoid, równoległobok, pole powierzchni, obwód, twierdzenia: Talesa, Pitagorasa, Cevy, aksjomat Euklidesa, przekształcenia izomeryczne, izometria, nieizometryczne, rzut równoległy, prostokątny, jednokładność, wielościany, graniastosłup, ostrosłup, ostrosłup prawidłowy i ścięty, prostopadłościan, sześcian, równoległościan, bryły obrotowe: walec, stożek, stożek ścięty, kula, proste i płaszczyzny w przestrzeni, kąty bryłowe i dwuścienne, pole powierzchni i objętość, twierdzenie Eulera, nierówność opisująca koło, równanie okręgu, warunek równoległości i prostopadłości prostych, równanie kierunkowe i ogólne prostej, odległość dwóch punktów, odległość punktu od prostej

 • 9197 tematów
 • 16475 odpowiedzi
Wyznaczanie równania płaszc...

Logika i teoria zbiorów


 1. Rachunek zdań, rachunek kwantyfikatorów,
 2. Elementy teorii zbiorów,
 3. Topologia

Przeciwnie, ciągnął Tweedledee, jeżeli tak było, to mogło być; a gdyby tak było, to mogłoby być; ale, że tak nie jest, to nie jest. To jest logika. / Lewis Carroll - Alicja w Krainie Czarów /

 • 735 tematów
 • 1112 odpowiedzi
Podzbior zbioru liczb natur...

Probabilistyka


 1. Kombinatoryka i prawdopodobieństwo,
 2. Statystyka matematyczna

Dział poświęcony takim pojęciom, jak m.in.: elementy kombinatoryki: permutacje, kombinacje, wariacje, n!, symbol Newtona, częstość zdarzenia, prawdopodobieństwo warunkowe, własności prawdopodobieństwa, definicja klasyczna, aksjomatyczna prawdopodobieństwa, niezależność zdarzeń, schemat Bernoulliego, zmienna losowa, zmienna losowa ciągła, zmienna losowa skokowa, rozkład zmiennej losowej, rozkład normalny, rozkład brzegowy,estymator, przedział ufności, centralne twierdzenie graniczne, prawo wielkich liczb, twierdzenie Cochrana, twierdzenie Rao-Blackwella, nierówność Czebyszewa

 • 3975 tematów
 • 5694 odpowiedzi
Hipoteza

Mini kompendium


 1. ABC Matematyka,
 2. ABC Fizyka,
 3. Referaty Młodych Matematyków

To minimum wiedzy o matematyce i fizyce: podstawowe wzory, definicje i twierdzenia, tłumaczone w oparciu o przykłady, tablice matematyczno - fizyczne. To również odrobina historii matematyki. Zajrzyj tu jeśli masz mało czasu, a potrzebujesz szybko przypomnieć sobie przerobiony kiedyś materiał.

 • 96 tematów
 • 128 odpowiedzi
Metoda Ostrogradskiego - dowód